วันนี้วันอะไร 12 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล World Day Against Child Labour

วันนี้วันอะไร 12 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล World Day Against Child Labour

12 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ร่วมปกป้องการใช้แรงงานเด็กที่ไม่เป็นธรรม พร้อมตระหนักถึงความถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กและหลักมนุษยธรรม วันนี้วันอะไร วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล 12 มิถุนายน 2565 มีชื่อภาษาอังกฤษว่า World Day Against Child Labour จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยองค์กรระหว่างประเทศ The International Labour Organization หรือ ILO เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้วันนี้เป็นวันต่อต้านแรงงานเด็กสากลในทุก ๆ ปี เนื่องจากปัญหาการใข้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย และไร้มนุษยธรรม ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนหันมาตระหนักถึงการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อแรงงานเด็ก

แรงงานเด็ก คืออะไร

เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ทีมงาน The Thaiger จะขออธิบายความหมายของแรงงานเด็ก คือ การใช้เด็กเป็นแรงงานในการทำงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่หนักและไม่เหมาะสมกับวัยเด็ก เช่น งานโรงงานอุตสาหกรรม งานที่ต้องทำในพื้นที่เสี่ยงอันตราย หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งในบางประเทศได้ใช้แรงงานเด็กเหมือนทาศ กระทำความรุนแรงต่าง ๆ รวมไปถึงการพรากเด็กจากพ่อแม่ไปทำงานที่ต่างแดน

กฎหมายการจ้างแรงงานเด็ก

ถึงแม้จะมีวันต่อต้านแรงงานเด็กสากล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจ้างแรงงานเด็กไม่ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฎหมายการจ้างแรงงานเด็ก ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ห้ามจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานโดยเด็ดขาด หากต้องการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุ ไม่เกิน 18 ปี ผู้เป็นนายจ้างต้อง แจ้งพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันเข้าทำงานหรือสิ้นสุดการทำงานต่อพนักงานตรวจแรงงาน ลูกจ้างแรงงานเด็กต้องมีเวลาพักขั้นต่ำวัละ 1 ชั่วโมง และต้องจัดภายใน 4 ชั่วโมงแรกของการทำงาน

ห้ามให้เด็กทำงานระหว่างเวลา 22 – 6 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็กต้องได้หยุดในวันหยุด ไม่ให้แรงงานเด็กทำงานที่เสี่ยงอันตราย และทำงานในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแก่แรงงานเด็กเท่านั้น ห้ามจ่ายให้กับบุคคลอื่น ลูกจ้างเด็กมีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุม รับการอบรม สัมมนา การฝึก หรือลาเพื่อการอื่น ที่จัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเห็นชอบ

การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 182 ซึ่งมีจุดประสงค์คือ ต้องเร่งดำเนินแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเลวร้ายโดยทันที ซึ่งจากนั้นก็ได้มีการจัดทำ นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2552 – 2557 ที่มีเนื้อหาด้านกลยุทธ์ในการป้องกัน คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กทุกคนในประเทศไทย ที่มีความเสี่ยงเข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในไทย

แบบแจ้ง การจ้างลูกจ้าง ต่ำกว่า 18 ปี แรงงานเด็กที่เป็นคนไทย สำหรับนายจ้าง หรือผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ แล้วค่อยทำการยื่นแบบฟอร์มที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี

ชมรมแพทย์ชนบท เตือน ‘กัญชาเสรี’ แค่ปลูก นำไปใช้ยังต้องขออนุญาต

ข่าว กัญชา ล่าสุด ชมรมแพทย์ชนบท เคลื่อนไหวหลังการปลดล็อกกัญชา 9 มิถุยายนที่ผ่านมา เตือน กัญชาเสรี ยังไม่เสรีขนาดนั้น แค่ปลูก นำไปใช้ยังต้องขออนุญาต เดี๋ยจะติดคุกกันถ้วนหน้า

วันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กัญชา พืชสมุนไพรที่เพิ่งถูกปลดล็อกจากบัญชียาเสพติดไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยล่าสุด นายแพทย์สุภัทร ได้ออกมาย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการนำกัญชาไปใช้อย่างถูกวิธี

โดยข้อควมจากโพสต์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ชมรมแพทย์ชนบท ระบุ ข้อความดังนี้ กัญชาเสรี ยังไม่เสรีขนาดนั้น ขอจงเข้าใจใหม่ เดี๋ยจะติดคุกกันถ้วนหน้า วันนี้สังคมไทยกำลังเข้าใจผิดกันไปใหญ่ เพราะคำว่า “กัญชาเสรี” ที่พรรคภูมิใจไทยออกมาโปรโมทเป็นผลงานเด่นของพรรค แม้ว่ากฏหมายจะเปิดช่องให้สามารถปลูกได้โดยเสรี สามารถขายทุกส่วนของกัญชาไม่ว่ากิ่งก้านใบรากต้นรวมถึงช่อดอกได้หมด แต่ถ้าใครจะเอากัญชาไปทำอะไร ต้องขออนุญาตตาม พรบ.อื่น ที่กฏหมายบังคับอยู่

– ถ้าเอามาสกัดนำ้มันกัญชาหรือสารในกัญชา ต้องขออนุญาตตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2564 และสารสกัดกัญชายังเป็นยาเสพติด เมื่อเป็นยาเสพติดจึงไม่สามารถจำหน่ายจ่ายแจกได้

– จะเอามาทำอาหาร ทำเค็ก ทำเครื่องดื่มใส่ขวดขาย ต้องขอตาม พรบ.อาหาร 2522

– จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องขออนุญาตตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562

– จะเอามาผสมหรือผลิตเครื่องสำอาง ต้องขออนุญาตตาม พรบ.เครื่องสำอาง 2558

– จะเอามาทำยาสูตรต่างๆ ต้องขออนุญาตตาม พรบ.ยา 2510

การนำเข้าเมล็ดพันธ์ต้นพันธ์ก็ต้องขออนุญาตจากกระทรวงเกษตรตาม พรบ.กักพืช 2551 อีกทั้งการปลูกเชิงพาณิชย์ต้องขออนุญาต แต่ถ้าปลูกในครัวเรือนไม่ต้องขอ แค่ไหนเรียกว่าเชิงพาณิชย์ อันนี้ยังงง ปลูกไม่เกิน 6 ต้นน่าจะเรียกว่าปลูกในครัวเรือนมั้ง กฎหมายเรื่องนี้ยังเป็นงง ว่าไปแล้ว กัญชายังไม่เสรีในการนำไปใช้ โปรดระวังอย่าเข้าใจผิด เดี๋ยวจะติดคุกหัวโตกันทั้งประเทศ เพราะการสื่อสารที่ผิดๆแบบโฆษณาชวนเชื่อเชิงหาเสียง

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า