AOT ขยายเวลาอุ้มสนามบิน ถึง 31 มี.ค. 64 ปรับลดค่าผลประโยชน์คงที่

AOT ขยายเวลาอุ้มสนามบิน ถึง 31 มี.ค. 64 ปรับลดค่าผลประโยชน์คงที่

วันที่ 23 ธ.ค.2563 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้แจ้งแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยาน (สนามบิน) ที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19) โดยได้ปรับลดค่า ผลประโยชน์ ตอบแทนคงที่รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564 ในอัตราร้อยละ 20 และจะพิจารณาแนวทางการปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2565 เสนอคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 

ณ ห้องประชุม ทอท. 1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความรุนแรงและต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาของ ทอท. ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ยังคงสามารถประกอบธุรกิจได้ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติการปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือนและรายปีของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศของแต่ละท่าอากาศยาน ดังนี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่อัตราร้อยละ 20

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่อัตราร้อยละ 15

ทอท. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามข้อ 1 และ 2 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อนึ่ง จากการที่ ทอท. ได้เคยแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบตามหนังสือที่ ทอท. 14167/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 ว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด- 19 ทอท. คาดว่าในปี 2564 จะมีรายได้ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ในอัตราร้อยละ 42.35 และในปี 2565 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ในอัตราร้อยละ 188.12 นั้น มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามข้อ 1 และข้อ 2 คาดว่าจะทำให้ ทอท. มีรายได้ในปีงบประมาณ 2564 ลดลงในอัตราร้อยละ 0.006 และในปีงบประมาณ 2565 มีรายได้ลดลงในอัตราร้อยละ 0.001 จากที่ประมาณการไว้เดิม

สงร. ชี้แจงกรณี แลกเปลี่ยน – นำฝาก ธนบัตรที่ระลึก

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) ยืนยันประชาชนสามารถทำการ แลกเปลี่ยน – นำฝาก ในส่วนของ ธนบัตรที่ระลึก ได้ ที่ธนาคารทั้ง 5 แห่งของรัฐ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) ได้มาชี้แจงถึงในกรณีที่ปัญหาของ ธนบัตรที่ระลึก ทั้งในรูปแบบ 1,000 และ 100 บาท โดยทางสมาคมได้ยืนยันว่าธนบัตรประเภทดังกล่าวสามารถในไปใช้ในการทำธุรกรรม แลกเปลี่ยน และ นำฝาก ได้ แต่ให้ไปดำเนินการกับธนาคาร / สถาบันทางการเงินของรัฐ ทั้งหมด 5 แห่งด้วยกัน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ(SFIs) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสถาบันการเงินไม่รับฝาก/แลกธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นั้น สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่งยืนยันว่า ลูกค้าประชาชนสามารถใช้ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งชนิดราคา 1,000 บาท และ 100 บา

ขณะเดียวกันสถาบันการเงินของรัฐ จำนวน 5 แห่ง คือ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารออมสิน (GSB)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ธอท.)

ที่มีธุรกรรมทางด้านเงินฝากยืนยันว่าธนาคารสามารถรับฝากหรือรับแลกธนบัตรรุ่นดังกล่าวได้ตามปกติ เช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติของสถาบันการเงินของรัฐไม่รองรับธนบัตรที่ระลึกรุ่นดังกล่าวทั้ง 2 ชนิดราคา เนื่องจากต้องแก้ไขโปรแกรมที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติทั่วประเทศ ดังนั้น หากประชาชนต้องการฝากเงินด้วยธนบัตรที่ระลึก สามารถติดต่อขอฝากได้ที่สาขาของ ธอส., ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส. และ ธอท. ทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือสาขาของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งที่ท่านใช้บริการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางการเงินที่สาขาของธนาคารต่าง ๆ สวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีและป้องกันการติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า